Start Archiwum 2004/2005 Konferencja „Tolerancja - jak uczyć siebie i innych?”

PostHeaderIcon Konferencja „Tolerancja - jak uczyć siebie i innych?”

27 kwietnia 2005 roku miała miejsce konferencja pt. "Tolerancja - jak uczyć siebie i innych?" zorganizowana przez studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej. Koło powstało w 2003 roku, a jego celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej; zajmuje się również zagadnieniami regionalizmu, ksenofobii oraz tolerancji.

Miejscem obrad była sala konferencyjna Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Uczestnikami obrad byli wykładowcy i studenci cieszyńskiej uczelni oraz zaproszeniu goście. Otwarcia konferencji dokonała Dyrektor Instytutu Pedagogiki prof. dr hab. Wiesława Korzeniowska przedstawiając rozwój idei tolerancji w Polsce i Europie na przestrzeni wieków. Podziękowała ona studentom za podjęcie tak ważkiego we współczesnym świecie problemu, jakim jest tolerancja, zwracając uwagę na szczególne, historyczne miejsce Polski w kształtowaniu się idei tolerancji w Europie.

Konferencja podzielona była na dwie główne części. W pierwszej części ukazane zostały teoretyczne aspekty związane z tolerancją. Na początku konferencji została zaprezentowana przez członków Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej dotychczasowa działalność i osiągnięcia.

Następnie Dr Jadwiga Gazda wygłosiła referat pt. "Tolerancja: wyraz dojrzałości czy tchórzostwa?". Przedstawiła ona refleksje związane ze współczesnym rozumieniem pojęcia tolerancja oraz granic tolerancji. J. Gazda zastanawiała się, czy tolerancja jest rezultatem hołdowania wartościom humanistycznym czy też jest jednym z przejawów tchórzostwa. Zgadza się też ze słowami Karla Poppera: "Jestem zdecydowanie za tolerancją, ale przeciw tolerancji nietolerancji, przemocy, okrucieństwa".

Gośćmi konferencji były Emilia Ksępka i Agnieszka Sobocin reprezentujące Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej założone przez studentów Uniwersytetu Białostockiego. Zaprezentowały one dorobek białostockiego KNEM. Podzieliły się swoimi licznymi doświadczeniami oraz refleksjami związanymi z działalnością koła na polu międzykulturowości oraz tolerancji. Wygłosiły także referat pt. "Pogranicze szansą dialogu międzykulturowego", w którym scharakteryzowały teren pogranicza polsko-białoruskiego. Pogranicze, jako miejsce ścierania się różnych kultur, daje szansę na urzeczywistnianie wizji wielkulturowości w życiu codziennym. Pozwala także łatwiej dostrzegać problemy, które w znaczący sposób dotykają ludzi na co dzień stykających się z odmiennością.

Konferencja była także miejscem przedstawienia wyników badań prowadzonych przez członków Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej z Cieszyna w 2005 roku. Badania były prowadzone podczas zajęć warsztatowych o tolerancji wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich z Cieszyna, Radlina, Suszca, Dębowca oraz Wisły. Badania wykazały silne stereotypowe postawy wobec Romów oraz słabsze wobec Czechów, tylko nieliczni respondenci chcieliby aby ich sąsiadem był człowiek innej nacji. W przeprowadzonej w ramach warsztatów zabawie pt. Bankier okazało się, iż największą litość młodych ludzi wzbudza osoba niepełnosprawna oraz matka samotnie wychowująca dziecko, których to najchętniej wspomogliby finansowo. Brak zaufania był wyraźnie widoczny w stosunku do narkomana, Świadka Jehowy oraz Cyganki - także będącej matką samotnie wychowującą dziecko.

Opiekunka cieszyńskiego Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej - dr Alina Szczurek-Boruta wygłosiła referat pt. "Edukacja dzieci i młodzieży w duchu tolerancji - doświadczenia polskie i amerykańskie". Zawarła w nim wiele refleksji z pobytu na Uniwersytecie El Camino w Kalifornii. Dzieci i młodzież amerykańska od najmłodszych lat, na każdym szczeblu edukacji wychowywana jest w duchu integracji oraz szacunku wobec odmienności, zarówno rasowej, jak i narodowej i wyznaniowej. Zwróciła uwagę na wielką przepaść dzielącą pod tym względem system nauczania w Polsce i USA.

W czasie przerwy odbyła się sesja posterowa, na której prezentowane były plakaty stworzone przez uczniów wspomnianych wcześniej szkół. Plakaty ukazywały różne spojrzenia młodych ludzi na istotę tolerancji.

Kolejnym zaproszonym gościem była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Cieszynie - mgr inż. Halina Bocheńska. Przedstawiła historię utworzenia pierwszego w Cieszynie oddziału integracyjnego w szkole podstawowej. Pokrótce opisała problemy, z którymi borykała się szkoła w początkowych latach funkcjonowania oddziału. Zaprezentowała osiągnięcia i sukcesy swoich uczniów.

Problem tolerancji dzieci wobec niepełnosprawnych rówieśników scharakteryzowała nauczycielka nauczania integracyjnego w tej szkole - mgr Jolanta Piekut. Ukazała indywidualne sukcesy swoich uiczniów oraz liczne sytuacje przełamywania barier społecznych. Opisała trudności pojawiające się we współpracy z rodzicami, którzy często nie potrafili zaakceptować nowatorskich metod.

O tolerancji wobec dziecka niepełnosprawnego mówili także studenci Filii US - Piotr Ciwiński, Magdalena Musiał, Alicja Krusberska oraz Magdalena Lanc w referatach "Kształtowanie tożsamości dziecka z zespołem Downa w rodzinie". M. Musiał mówiła między innymi o swoim młodszym bracie, który urodził się z zespołem Downa. Przedstawiła doświadczenia własne i swojej rodziny związane z wychowaniem i adaptacją brata, zdiagnozowanego jako całkowicie nieprzystosowanego do funkcjonowania w społeczeństwie.

Wśród wygłoszonych referatów nie mogło również zabraknąć zagadnienia regionalizmu, którym zajął się Andrzej Sosna opisując prowadzone przez studentów zajęcia w szkołach. Zwrócił uwagę na konieczność propagowania i kultywowania tradycji regionalnych wśród młodych ludzi i ukazywania różnorodności tych obrzędów.

W dyskusji podsumowującej obrady konferencji największym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia dotyczące integracji niepełnosprawnych oraz edukacji młodzieży w Stanach Zjednoczonych. A. Szczurek-Boruta oraz J. Piekut chętnie odpowiadały na wszystkie zadawane pytania. Część drugą stanowiły półtoragodzinne warsztaty dla zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu problematyki konferencji. Zgłosiło się 40 osób, które pracując w grupach w-sposób praktyczny zajmowały się omawianymi zagadnieniami. Mogły sprawdzić swoją wiedzę nt. międzykulturowości, stereotypów oraz tolerancji. W niektórych ćwiczeniach doświadczyły uczuć zbliżonych do odczuć człowieka nieakceptowanego w społeczeństwie. Dla wielu zaskoczeniem było stereotypowe myślenie, którym się kierują, a z czego nie Zdawały sobie sprawy.

Pierwsza konferencja Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej cieszyła się sporym zainteresowaniem cieszyńskiego środowiska akademickiego. Pozwoliła zdobyć spore doświadczenie członkom Koła.

Zdjęcia z konferencji w galerii