Start Archiwum 2005/2006 Sprawozdanie z konferencji naukowej „Pogranicze w literaturze i doświadczeniu”

PostHeaderIcon Sprawozdanie z konferencji naukowej „Pogranicze w literaturze i doświadczeniu”

Przedstawiciele Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej z Cieszyna mieli zaszczyt uczestniczyć w konferencji naukowej pod hasłem „Pogranicze w literaturze i doświadczeniu” zorganizowanej przez bratnie Studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej w Białymstoku w dniach 9-10 listopada 2005. Uczestnictwo w konferencji było kontynuacją, trwającej już blisko rok, współpracy pomiędzy wyżej wymienionymi organizacjami studenckimi.

Konferencję otworzył Jego Magnificjencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz wraz z dziekanem wydziału prof. dr hab. Elwirą Kryńską oraz opiekunami białostockiego KNEM - drem Mirosławem Sobeckim i dr Dorotą Misiejuk. Prof. Nikitorowicz wygłosił krótki referat pt. "Wieloznaczność kategorii pogranicza", w którym przypomniał cztery perspektywy widzenia i różnicowania pogranicza:

- pogranicze terytorialne

- pogranicze treściowo - kulturowe

- pogranicze interakcyjne

- pogranicze wewnętrzne (osobowe)

Dr D. Misiejuk mówiła o kompetencjach nauczyciela edukacji międzykulturowej i problemach związanych z prowadzeniem tego przedmiotu. Mgr Agnieszka Nowakowska w wystąpieniu pt. "Wymiar kultur w badaniach psychologii międzykulturowej" przedstawiła genezę międzykulturowości w naukach psychologicznych i rozwój badań nad tą kategorią.

Pierwszego dnia konferencji Agnieszka Gozdek i Aleksandra Gancarz zaprezentowały działalność KNEM z Cieszyna oraz przedstawiły referat pt. "Młodzież na pograniczu polsko-czeskim - otwartość czy obojętność?". Dotyczył on badań przeprowadzonych wśród 18-letniej młodzieży uczącej się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie nt. znajomości kultury sąsiadów z drugiego brzegu Olzy oraz zainteresowania tą kulturą, a także stereotypowego wizerunku Czecha i Polaka. Referat trzeciego przedstawiciela KNEM z Cieszyna, Radka Baselidesa, przybliżył studentom z Białegostoku sytuację Polaków mieszkających na Zalolziu, ich problemu, ale także szanse, jakie daje Zaolziakom fakt mieszkania na pograniczu, przynależeniu do dwu kultur narodowych. Anna Młynarczyk z KNEM w Białymstoku wygłosiła referat na temat roli nauczyciela w kształtowaniu tożsamości dziecka, w którym zwróciła uwagę na język będący podstawą tożsamości kulturowej.

Izabela Anuszkiewicz, która także reprezentowała białostockie KNEM, przedstawiła referat pt. "Problem tożsamości narodowej młodego pokolenia emigrantów polskich w Brukseli". Był on oparty m.in. na obserwacjach autorki dokonanych podczas pobytu w Brukseli. Ostatni referat wygłoszony w pierwszym dniu konferencji nosił tytuł "Heterogeniczność kulturowa w kontekście komunikacji międzykulturowej". Jego autorka - Joanna Sacharczuk - poruszyła problem tolerancji i uznania dla grup mniejszościowych.

Przed wysłuchaniem ostatniego referatu uczestnicy konferencji zobaczyli krótki, ale bardzo interesujący film pt. "New Young Europeans". Drugi dzień konferencji otworzył dr Mirosław Sobecki prezentując sylwetki trzech wielkich polskich twórców literackich: Adama Mickiewicza, Juliana Tuwima oraz Czesława Miłosza. Zwrócił on uwagę na dzieciństwo artystów spędzone w przestrzeni wielokulturowej, która jak zauważył autor, odbija się najbardziej w osobowości ludzi wrażliwych. Dr Sobecki akcentował potrzebę rewaloryzacji wielokulturowości polskiej jako wartości. W konferencji wzięła udział Elżbieta Kozłowska-Świątkowska - pisarka, poetka oraz redaktor naczelny Wydawnictwa Trans Humana w Białymstoku. Zaprosiła ona na konferencję wybitne osobistości reprezentujące różne kultury pogranicza polsko-białoruskiego. Zaproszeni goście, bez wcześniejszego przygotowania, przedstawili pokrótce cechy charakterystyczne swojej kultury. Wśród zaproszonych gości byli:

- Halina Szachidewicz, która jako członek Związku Tatarów Polskich opowiedziała o historii Tatarów na ziemiach polskich, jak również podała kilka informacji o mniejszości religijnej jaką są muzułmanie mieszkający w Białymstoku.

- Ks. Prof Czesław Gładczuk reprezentujący środowisko katolików mieszkających w Białymstoku opowiedział o podejmowanej przez niego działalności ekumenicznej.

- Ks. Mgr Tomasz Wigłasz - pastor Zboru Ewangelicko - Augsburskiego w Białymstoku, przekazał myśl, że inność ludzi wokół nas powinniśmy traktować jako błogosławieństwo.

- Dr A. Kluszczyński - hebraista z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie porównał innego do przybysza, a całe nasze życie do wędrówki. Zwrócił uwagę na to, aby w swoim życiu starać się patrzeć na świat oczami przybysza.

Mgr J. Kluszczyńska w swoim wystąpieniu poruszyła kwestie niepełnosprawności z punktu widzenia teologa, pedagoga i wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Na zakończenie pierwszej części konferencji Elżbieta Kozłowska-Świątkowska przedstawiła kilka swoich liryków, które wyrażały jej przywiązanie do ziemi białostockiej, z którą jej rodzina jest związana od 6 pokoleń.

Druga część konferencji rozpoczęła się od wystąpienia Emilii Ksępki i Agnieszki Sobocin, przedstawicielek białostockiego KNEM, które poruszyły kwestię grup mniejszościowych w społeczeństwie demokratycznym. Zaprosiły one panią Mirę Łuską - dziennikarkę białoruskiego tygodnika "Niwa" oraz członkinię Stowarzyszenia Literackiego "Białowieża", która opowiedziała o sytuacji mniejszości białoruskiej w Polsce. W swoim wystąpieniu przedstawiła ona problemy, z jakimi borykają się Białorusini zarówno w Polsce, jak i w ojczyźnie.

Na zakończenie konferencji jej uczestnicy wysłuchali referatów studentek z KNEM z Białegostoku - P.Sacharczuk pt. "Przekraczając zaklęty krąg niemożności - fenomen artysty pogranicza na przykładzie twórczości Leona Tarasiewicza" oraz referatu J.Groszkowskiej pt. "Śladami polskiej i białoruskiej kultury w twórczości i życiu Sokrata Janowicza".

Konferencja naukowa w Białymstoku okazała się doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów, rozwinięcia dotychczasowych znajomości, a przede wszystkim dostarczyła nowych doświadczeń jej uczestnikom, zwłaszcza studentom.