Start O nas

PostHeaderIcon O nas

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej rozpoczęło działalność w grudniu 2003 roku od wykładu mgr Małgorzaty Kiereś i kilku spotkań organizacyjno-integracyjnych. Oficjalna rejestracja nowej organizacji studenckiej nastąpiła w styczniu 2004 roku.

Działania podejmowane przez jego członków mają równie szeroki zakres, jak sama edukacja międzykulturowa. W murach cieszyńskiej Alma Mater studenci organizują konferencje naukowe, warsztaty, wykłady otwarte, a od 2012 roku również Wampiriady. Integralną częścią realizowanych projektów nierzadko bywają imprezy tematyczne odbywające się w Klubie Studenckim „Panopticum”. Członkowie KNEM uczestniczą w wielu konferencjach naukowych, warsztatach i wizytach studyjnych w kraju i za granicą. Włączają się także w pomoc charytatywną w środowisku lokalnym Cieszyna i okolic.

KNEM daje szansę na zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności, a także realizację projektów, których granice wyznacza tylko studencka pomysłowość.Jeśli chcesz w czasie studiów nauczyć się więcej, niż oferuje obowiązkowy program zajęć, dołącz do nas. Zapraszamy!

 

Regulamin KNEM

1. Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej działa przy Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji.

2. Celem Koła jest rozwijanie wiedzy i zainteresowań na temat edukacji międzykulturowej.

3. Do zadań Koła należą: organizowanie sesji naukowych; uczestniczenie w konferencjach naukowych i seminariach, nawiązywanie współpracy z innymi kołami naukowymi zajmującymi się podobną tematyką na terenie całego kraju, prowadzenie badań naukowych.

4. Członkiem Koła może zostać każdy student zainteresowany powyższą tematyką.

5. Zebrania Koła odbywać się będą w zależności od potrzeb.

6. Przy ograniczonej ilości miejsc na wyjazdy na konferencje, seminaria itp. członkowie będą dobierani na podstawie zaangażowania w współtworzenie Koła oraz frekwencji na zebraniach Koła.

7. Władzami Koła są: Zarząd Koła i Ogólne zebranie członków.

8. Zarząd Koła w składzie: przewodniczący i trzech członków Zarządu wybierani są na Ogólnym Zebraniu Koła w drodze głosowania zwykła większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Koła.

9. Wszystkie decyzje w sprawach Koła podejmowane są w drodze głosowania, zwykła większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Koła.

10. Do kompetencji władz Koła należy koordynowanie działalności i reprezentowanie Koła wobec władz uczelni.

11. Kadencja władz Koła trwa jeden rok (dwa semestry akademickie).

12. Koło może zostać rozwiązane na mocy uchwały podjętej przez członków Koła na jego Ogólnym Zebraniu, według trybu określonego w punkcie 7. Wniosek o rozwiązanie Koła może wnieść każdy jego członek.

13. Regulamin Koła jest ustalany przez władze Koła i musi być zatwierdzony przez Ogólne Zebranie Koła według trybu określonego w punkcie 7. Poprawki do regulaminu może wnieść Zebranie Koła na wniosek któregoś z jego członków.

Prezentacja Koła

Prezentacja Koła

Ściągnij